strona główna

21.07.2016

Wakacyjne porady dla konsumentów


Jak unikać konsumenckich problemów związanych z letnim wypoczynkiem – radzi nasz Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Często zdarza się, że zamiast wymarzonego urlopu kupujemy sobie kłopoty, które czasem skutkują poważnymi konsekwencjami natury finansowej.

„Aby takim sytuacjom zapobiegać, potencjalny urlopowicz – turysta powinien znać swoje prawa konsumenckie, a co najważniejsze- przy zawieraniu umów o usługi turystyczne, zawsze kierować się (jak w ruchu drogowym) zasadą ograniczonego zaufania wobec kontrahenta.Podstawą bezpieczeństwa przy zawieraniu umów o usługi turystyczne (i nie tylko) jest znajomość treści kontraktu, który zamierzamy zawrzeć.

 


Ważne jest, aby umowa zawarta była na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, gdyż wtedy podlega jurysdykcji prawa polskiego, w innych przypadkach natomiast jurysdykcji kraju, w którym została sporządzona.
Umowa taka powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz doręczona konsumentowi.
Powinna zawierać postanowienia dokładne dane identyfikacyjne organizatora usługi: jego nazwę, adres siedziby, NIP oraz imię i nazwisko osoby, która w jego imieniu umowę podpisała.


Umowa powinna określać miejsce pobytu (lub w przypadku wycieczki – jej trasę), cenę i czas trwania imprezy turystycznej, jej program z wyszczególnieniem terminów oferowanych usług, a w szczególności rodzaj, charakter i kategorię środka transportu, datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia imprezy.
W umowie tej powinny znaleźć się informacje dotyczące rodzaju i kategorii obiektów hotelarskich zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis tych obiektów (jeżeli nie są zaliczane do rodzajów lub kategorii: np. obiekty agroturystyczne).
Mają tam być zawarte informacje o ilości i rodzajach posiłków, program zwiedzania wraz z wyszczególnieniem innych usług wliczonych w cenę imprezy, rodzaj i zakres ubezpieczenia ze wskazaniem nazwy i adresu ubezpieczyciela oraz termin ewentualnego powiadomienia konsumenta o odwołaniu imprezy, wskazany sposób składania reklamacji oraz osoba te reklamacje przyjmująca w imieniu organizatora.


Wyszczególnione wyżej postanowienia umowne to jedynie najważniejsze wymagane przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych, zapisy w tego rodzaju umowach. Katalog tych obowiązkowych postanowień, które powinny znajdować się w umowach o usługi turystyczne jest tak obszerny, że z powodzeniem wypełnił by całą objętość niniejszej notatki.


Wracając do reklamowania usług turystycznych: ważnym jest, abyśmy swoje zastrzeżenia dotyczące sposobu wykonania usługi turystycznej zgłaszali natychmiast po ich stwierdzeniu – podczas trwania imprezy, najlepiej w sposób pisemny (pozostawiając sobie kopię zgłoszonej reklamacji z potwierdzeniem jej zgłoszenia).
Reklamowanie jakości takiej usługi po jej zakończeniu będzie znacznie mniej skuteczne (jeżeli nie niemożliwe), gdyż oferowane na podstawie umowy świadczenia zostały skonsumowane bez wcześniejszych protestów.
Podkreślić należy, że organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za jakość organizowanej imprezy w bardzo szerokim zakresie.


Odpowiedzialność tą wyłączają jedynie: działanie siły wyższej, niemożliwe wcześniej do przewidzenia działanie lub zaniechanie osób trzecich oraz działanie lub zaniechanie konsumenta.
We wszystkich pozostałych przypadkach odpowiada przed konsumentem za niezgodność świadczonych usług z zawartą umową (podobnie jak to się dzieje w przypadku reklamowania rzeczy ruchomych).
Konsekwencje takiej niegodności usługi turystycznej z umową mają dla organizatora charakter rzeczowy lub finansowy: od usunięcia wskutek złożonej reklamacji stwierdzonych nieprawidłowości aż po zwrot konsumentowi całej ceny zapłaconej przez niego za usługę turystyczną wraz z obowiązkiem zapłaty odszkodowania.

Pisząc niniejszą notatkę mam nadzieję, że zawarte w niej informacje okażą się nikomu niepotrzebne, ponieważ urlop mamy po to, by spędzić go przyjemnie i spokojnie, zaś ewentualne kłopoty pozostawmy sobie na inny czas roku.

Czego Państwu życzy


Janusz Kuliberda
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
w Kluczborku

 


Przypominamy, że porady naszego Powiatowego Rzecznika Konsumentów są cyklicznie publikowane w Gazecie „Spiker”.
  


 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku