strona główna

25.05.2023

Kwalifikacja wojskowa w powiecie kluczborskim

 

15 maja na terenie powiatu kluczborskiego rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Przeprowadzana jest zgodnie z Wojewódzkim Planem na 2023 rok i potrwa do 5 czerwca. Wezwani są wprowadzani do ewidencji wojskowej, określana jest też ich zdolność do pełnienia służby wojskowej. Oprócz tego mogą uzyskać informacje o możliwości i formach służby w wojsku.

 


W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się następujące czynności:
1. sprawdzenie tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
2. określenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
3. wstępne przeznaczenie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form obowiązku obrony oraz przyjęcie wniosków o przeznaczenie do służby zastępczej;
4. wprowadzenie danych do ewidencji lub aktualizacja ewidencji wojskowej i przetwarzanie danych gromadzonych w tej ewidencji;
5. przekazywanie informacji i promowanie służby wojskowej;
6. wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej;
7. nadanie stopnia wojskowego szeregowego i przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do pasywnej rezerwy.


Po przeprowadzonych badaniach lekarskich i psychologicznych podczas kwalifikacji wojskowej może zostać orzeczona jedna
z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
1. kategoria A - zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
2. kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
3. kategoria D - niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
4. kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

 Podczas kwalifikacji wojskowej wezwani są informowani o następujących formach służby wojskowej:


DOBROWOLNA ZASADNICZA SŁUŻBA WOJSKOWA jest pełniona przez okres do 12 miesięcy.
W czasie pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej realizuje się:
- szkolenie podstawowe w wymiarze do 27 dni zakończone przysięga wojskową i wydaniem książeczki wojskowej;
- szkolenie specjalistyczne w wymiarze do 11 - miesięcy, połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym.

Osoba odbywająca dobrowolną zasadniczą służbę wojskową otrzymuje:
- 4960 zł brutto miesięcznie,
- Bezpłatne wyżywienie,
- Bezpłatne zakwaterowanie;
- Ulgę na przejazdy PKP;
- Pierwszeństwo w powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
- Ochronę stosunku pracy (jeżeli jest zatrudniona), po ukończeniu szkolenia, jeżeli nie zostanie powołana do zawodowej służby wojskowej, pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej;
- Ubezpieczenie i bezpłatną opiekę medyczną,
- Możliwość nabycia bezpłatnych uprawnienie i kwalifikacji w tym np: kierowców C, C+E, D, operatorów sprzętów i maszyn, uprawnień w zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, spawacza, nurka, skoczka spadochronowego.
 

W czasie pełnienia DZSW nie ma obowiązku skoszarowania w jednostce wojskowej. Żołnierz DZSW ma pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest formą ochotniczą, więc można ją przerwać lub zrezygnować. Można zdobyć dodatkowe uprawnienia. Wniosek o powołanie do służby wojskowej można złożyć w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

 


Czas trwania dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może być skrócony dla osób będących absolwentami szkół ponadpodstawowych:
• realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji w dziedzinie obronności państwa;
• pobierających i kończących naukę w oddziale przygotowania wojskowego;
• realizujących programy edukacyjne związane z obronnością państwa, nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej.

 TERYTORIALNA SŁUŻBA WOJSKOWA:
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to piąty rodzaj sił zbrojnych, obok wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych. Służba w OT to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim, szacunek dla drugiej osoby.
Mottem WOT są słowa „Zawsze gotowi, zawsze blisko”.


Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej to:
• możliwość wniesienia własnego, obywatelskiego wkładu w system bezpieczeństwa Polski,
• służba w młodym i opartym na podobnych wartościach zespole,
• służba w pobliżu miejsca zamieszkania,
• udział w dynamicznych ćwiczeniach oraz możliwość wykorzystania najwyższej klasy sprzętu,
• atrakcyjne formy finansowania aktywności lub stałej służby w ramach OT.


Wszystko to tworzy unikalną perspektywę dla wielu, którzy pragną dla Polski zrobić coś więcej. Z dniem rozpoczęcia pełnienia terytorialnej służby wojskowej żołnierze otrzymują tytuł „żołnierz OT”. Terytorialną służbę wojskową pełni się na dwa sposoby: rotacyjny i dyspozycyjny. Rotacyjne pełnienie służby polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni.


Dyspozycyjne pełnienie służby polega na pozostawaniu w gotowości do stawienia się do służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanych przez dowódcę jednostki wojskowej. Żołnierz OT wezwany do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w trybie natychmiastowego stawiennictwa jest obowiązany stawić się do tej służby w określonym terminie i miejscu.

Zasady pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej:
• Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od 1 roku do 6 lat.
• Terytorialna służba wojskowa może być pełniona dyspozycyjnie albo rotacyjnie.
• Terytorialną służbę wojskową rotacyjnie żołnierz OT pełni w jednostce wojskowej w określonych przez dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres 2 dni w czasie wolnym od pracy (sobota + niedziela). W pozostałe dni żołnierz OT pełni służbę dyspozycyjnie, pozostając w gotowości do działania w sytuacjach kryzysowych.
• Żołnierze OT, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby wojskowej i nie złożyli przysięgi wojskowej, w pierwszym okresie pełnią terytorialną służbę wojskową rotacyjnie nieprzerwanie przez okres 16 dni, w ramach którego odbywają szkolenie podstawowe i składają przysięgę wojskową.
• Żołnierze OT, którzy odbywali służbę wojskową, na początku odbywają 8-dniowe szkolenie wyrównawcze.
• W ciągu roku przewidziane są również jedne 14-dniowe ćwiczenia wojskowe.

Więcej informacji znajduję się na stronie internetowej WCR w Brzegu: www.wcrbrzeg.wp.mil.pl  oraz pod numerem telefonu 261 637 070.
 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku