strona główna

KRUS informuje...

 

 

 

 

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

 

 


12.06.2023

Apel do dzieci dotyczący zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji

Drogie dzieci!

Wakacje to czas wypoczynku i zabawy, a także intensywnych prac rolniczych.
Nie zapominajmy o bezpieczeństwie! Każdego roku dochodzi na wsi do tragicznych wypadków, w których giną lub zostają okaleczone dzieci. Większość z tych zdarzeń ma miejsce w gospodarstwach rolnych. Od wielu lat Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina Wam o jednym z podstawowych obowiązków, którym jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w gospodarstwie jak również w czasie zabawy. Zróbmy wszystko, by czas wzmożonej pracy w rolnictwie upłynął bez wypadków i tragedii, których ofiarami stałyby się dzieci.
Gospodarstwo Waszych rodziców i domowe podwórko to Wasz świat, w którym żyjecie, bawicie się i dorastacie. Czujecie się w nim bezpiecznie. Latem, kiedy dni są długie, szczególnie chętnie przebywacie na dworze, wszystko Was interesuje i jesteście chętne do pomocy. Niezależnie od tego, czy przebywacie w gospodarstwie, czy poza nim starajcie się przewidywać sytuację
i unikać kłopotów. Pamiętajcie, że urządzenia i maszyny rolnicze, a także proste narzędzia użyte niewłaściwie lub nieostrożnie mogą spowodować groźne w skutkach wypadki. Dużym zagrożeniem dla zdrowia są też środki ochrony roślin i inne chemikalia. Sterty, stogi, drabiny nigdy nie powinny służyć do zabawy – można z nich spaść i zrobić sobie krzywdę. Oswojone zwierzęta hodowane w gospodarstwach Waszych rodziców również bywają nieprzewidywalne.


Aby nie zapomnieć o takich codziennych, czasem niedostrzeganych przez Was zagrożeniach, apelujemy:
- zawsze informujcie rodziców lub opiekunów, gdzie i jak zamierzacie się bawić,
- bawcie się wyłącznie w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych,
- nie zbliżajcie się do zbiorników na gnojowicę, szambo, zbiorników wodnych, rowów i innych zagłębień na terenie gospodarstwa,
- nie obsługujcie maszyn rolniczych i nie kierujcie ciągnikiem,
- trzymajcie się z dala od rozrzutników, sieczkarni, śrutowników, gniotników, mieszalników
i rozdrabniaczy,
- nie wspinajcie się na stogi siana, drabiny, rusztowania, składowane drewno,
- nigdy nie dotykajcie środków ochrony roślin, paliw, nawozów, smarów i nie zbliżajcie się do nich z ogniem,
- zachowajcie bezpieczną odległość od zwierząt gospodarskich
- nie zbliżajcie się do dzikich zwierząt,
- trzymajcie się z dala od pilarki i piły,
- jeśli jesteście świadkami wypadku zabezpieczcie miejsce zdarzenia i wezwijcie pomoc.

Wszystkim Dzieciom życzymy zdrowych i udanych wakacji!

Opracowanie:
Materiały informacyjne KRUS
Anna Wołkowiecka – Starszy Inspektor Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu

 


12.06.2023

Wymiar składki na ubezpieczenie zdrowotne i terminy płatności


Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez rolników, domowników, emerytów i rencistów rolniczych oraz członków ich rodzin oraz sposób i tryb ustalania wymiaru składek na to ubezpieczenie regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 z późn. zm.).


Składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników w gospodarstwach rolnych poniżej 6 ha przeliczeniowych wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest finansowana przez budżet państwa.
W gospodarstwach rolnych o powierzchni użytków rolnych 6 i więcej hektarów przeliczeniowych składka na ubezpieczenie zdrowotne za rolników i domowników wynosi 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych i jest opłacana przez rolnika w takich samych terminach jak przy składkach na ubezpieczenie społeczne rolników, tj. do ostatniego dnia pierwszego miesiąca danego kwartału.


Rolnicy prowadzący działalność rolniczą w ramach działów specjalnych w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników zobowiązani są opłacać składkę zdrowotną indywidualnie w terminie do 15-go dnia następnego miesiąca od zdeklarowanej podstawy wymiaru składki, odpowiadającej:
- dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w kwocie nie niższej jednak niż kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia (od 01.01.2023r. do 30.06.2023 r. – 3 490 zł; od 01.07.2023 r. – 3 600 zł.)
- minimalnemu wynagrodzeniu w przypadku prowadzenia działalności nie podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne domowników rolników prowadzących wyłącznie samoistny dział specjalny produkcji rolnej stanowi 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze polskim”. Składka od nowej podstawy obowiązuje od 1 kwietnia danego roku.


Składka zdrowotna dla współwłaścicieli, dzierżawców, a także spadkobierców lub członków wspólnoty gruntowej, bez wyodrębnionego dla każdego z nich obszaru użytkowanych gruntów w hektarach przeliczeniowych naliczana jest w jednakowej pełnej wysokości za każdą osobę objętą ubezpieczeniem w tym gospodarstwie rolnym. Rolnicy i domownicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu wyłącznie z tytułu wykonywanej działalności rolniczej i z tego tytułu opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne.
 

WAŻNE! Składka zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna
Wymiar miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej można sprawdzić na stronie internetowej :
http://www.krus.gov.pl w zakładce ubezpieczenia zdrowotne.

Autor: Katarzyna Bunkiewicz - Kierownik Wydziału Ubezpieczeń

 


12.06.2023

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursów BGR, plastycznego i na rymowankę

W ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym odbyły się XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny i IV Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że z licznego grona dzieci uczestniczących w konkursach, wyłoniono zwycięzców etapu wojewódzkiego.


W konkursie plastycznym w I grupie wiekowej laureatami zostali:
I miejsce – Karol Tomasiak, klasa I, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Wąsicach,
II miejsce – Emilia Damboń, klasa II, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach,
III miejsce – Marko Klosa, klasa II, Szkoła Podstawowa w Dobrej.

W II grupie wiekowej laureatami zostali:
I miejsce – Waleria Gabor, klasa VI, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Twardawie,
II miejsce – Marta Neuwald, klasa VI, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łanach,
III miejsce – Szymon Świerc, klasa IV, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Kluczborku.

Laureaci konkursu na rymowankę:
I miejsce – Szymon Chruszczewski, lat 11, zam. w Łosiowie
II miejsce – Michał Chuć, lat 15, zam. w Kolonii Biskupskiej
III miejsce – Dawid Ryżka, lat. 14, zam. w Osieku Grodkowskim

Na etapie wojewódzkim XX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne laureatami zoastali:
I miejsce – Państwo Renata i Waldemar Borowczyk z Mosznej
II miejsce – Małgorzata, Ireneusz, Sandra i Patryk Wenerscy z Ligoty Dolnej
III miejsce – Lidia i Janusz Sarniccy z Domaszowic.


Komisja konkursowa przyznała dwa wyróżnienia:
1. Państwo Stanisław, Piotr i Marcin Horwat z miejscowości Szklary,
2. Państwo Anna Mendla- Oleksowicz i Łukasz Oleksowicz z miejscowości Radawie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za podjęcie wyzwania. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 20 czerwca 2023 r.

Opracowanie:
Anna Wołkowiecka – Starszy Inspektor Samodzielnego Referatu Prewencji, Rehabilitacji
i Orzecznictwa Lekarskiego OR KRUS w Opolu

 

 

 


 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku