strona główna

 

Szanowni Klienci Starostwa Powiatowego w Kluczborku

W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).


Starostwo Powiatowe realizując zadania publiczne na rzecz i w interesie mieszkańców powiatu przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Starosta Kluczborski, którego siedzibą jest Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork,
tel. 77/4185218, e-mail: starostwo@powiatkluczborski.pl.
W razie wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – prosimy o kontakt drogą komunikacji elektronicznej, telefoniczny lub osobisty.

2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane jedynie wówczas gdy Starostwo Powiatowe posiada podstawę prawną ich przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art. 6 RODO może być:
- Państwa zgoda lub
- niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy lub
- wypełnienie obowiązku, nałożonego przepisem prawa na Starostwo Powiatowe lub
- niezbędność dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub
- niezbędność do wykonania zadania realizowanego przez Starostwo Powiatowe w interesie publicznym lub w ramach   sprawowania władzy publicznej.

Państwa dane wrażliwe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust 2 a,b,c,g,h,j RODO.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane jedynie w ściśle określonym celu, o którym będziemy informować, przy pozyskiwaniu danych osobowych (z wyłączeniem sytuacji, w których przepis prawa polskiego zwalnia Starostwo Powiatowe od obowiązku informacyjnego).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (spoza obszaru UE) może odbywać się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.

7) W związku z tym, iż przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, co do zasady przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych;
- prawo dostępu do treści swoich danych;
- prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych, określonych w art. 15 ust. 1 RODO;
- prawo do sprostowania nieprawidłowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
- prawo do bycia zapomnianym, w sytuacji gdy przetwarzanie nie wynika z obowiązku prawnego Starostwa oraz wykonywania   zadań publicznych lub sprawowania władzy publicznej;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
- prawo do przenoszenia danych innemu administratorowi (jeżeli przetwarzanie opiera się na podstawie Pani/Pana zgody lub
  w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy);
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w związku ze szczególną Pani/Pana sytuacją (prawo   to przysługuje wówczas gdy Starostwo Powiatowe przetwarza Pani/Pana dane w związku z realizacją zadania publicznego);
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na   podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać w Starostwie Powiatowym w Kluczborku osobiście, pocztą, faxem lub drogą mailową.

8) Jeśli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.

9) Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne.
 

 

 

 

PRZEJDŹ DO ZAKŁADKI

 

KARTY USŁUG STAROSTWA POWIATOWEGO

 

 

 

 

 

 


Archiwum wydarzeń:

2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku