strona główna

  O PROJEKCIE          AKTUALNOŚCI           ZAPYTANIA OFERTOWE

Projekt pn. "Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 -

Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych

 

 

Projekt pn.:

"Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego"

Cel projektu: Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja zanieczyszczeń poprzez inwestycje w ekologiczny transport publiczny i infrastrukturę ruchu rowerowego i pieszego na terenie powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.01-16-0004/16-00 z dnia 21.06.2017 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III - Gospodarka niskoemisyjna - Podziałanie 3.1.1. Strategia niskoemisyjna w miastach subregionalnych

Wartość projektu ogółem: 51 834 597,74 zł
Kwota dofinansowania z EFRR - 42 486 324,28 zł

 

 

 

 

 

Tytuł projektu:
"Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego"

Całkowite koszty projektu:
51 834 597,74 zł
Kwota wsparcia: 42 486 324,28 zł

Dofinansowanie na poziomie: 85 %


Wnioskodawca/Lider projektu: Powiat Kluczborski

Partnerzy (13)
Gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Wołczyn, Pokój, Dobrodzień, Olesno, Rudniki, Zębowice, Praszka, Namysłów. Powiaty: oleski, namysłowski.
 


Realizacja rzeczowa projektu: do czerwca 2019 r.

Cel projektu:
Poprawa jakości środowiska oraz minimalizacja zanieczyszczeń poprzez inwestycje w ekologiczny transport publiczny
i infrastrukturę ruchu rowerowego i pieszego na terenie powiatów: kluczborskiego, oleskiego i namysłowskiego.


Krótki opis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego
w centrach miast Subregionu Północnego, zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego, rozwiązania z zakresu organizacji ruchu ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe), infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską oraz infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego.

Projekt ma na celu minimalizację emisji zanieczyszczeń (szczególnie CO2) do atmosfery, zmniejszenie hałasu ulicznego
i zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w miastach, poprzez przyspieszony rozwój, czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego. Projekt przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Subregionie Północnym Opolszczyzny poprzez inwestycje w ekologiczny transport publiczny, działania dotyczące przebudowy infrastruktury miejskiej wyprowadzającej z centrów miast indywidualny ruch samochodowy, integrację funkcjonowania poszczególnych podsystemów transportowych czy inne inwestycje wynikające
z planów gospodarki niskoemisyjnej i programów ochrony powietrza.


Obszar realizacji:
Cały Subregion Północny Opolszczyzny (powiat kluczborski, oleski, namysłowski).
 


Produkty realizowanego projektu (wartość docelowa osiągnięta w 2019 r.)

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do osiągnięcia następujących produktów:

- liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" - 10
- liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 291
- liczba wybudowanych obiektów Bike&Ride - 10
- liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride - 130
- liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych - 5
- liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym - 15 szt.
- pojemność zakupionego taboru pasażerskiego (15 szt. autobusów) - 1137 osób
- długość wybudowanych dróg dla rowerów - 75,57 km
- długość przebudowanych dróg dla rowerów - 1,25 km
- długość wyznaczonych ścieżek rowerowych - 16,51 km.


Rezultaty realizacji projektu (wartość docelowa osiągnięta w 2020 r.):

- liczba samochodów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" - 44 060 szt.;
- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika co2) - 67, 86.


Zadania inwestycyjne:

POWIAT KLUCZBORSKI:
Zakup 13 autobusów o niskiej emisji spalin.
Dynamiczna informacja pasażerska, czyli nowoczesny system informatyczny dla precyzyjnego informowania pasażerów
o planowanych kursach.
Budowa ścieżki rowerowej ok. 1 km i kanalizacji deszczowej w miejscowości Kochłowice.
Budowa drogi rowerowej (ok. 1 km) w Kluczborku przy ul. Jana Pawła II.
Budowa 2,9-kilometrowej ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej na terenie zabudowanym od Wołczyna przez Gierałcice

i Wąsice oraz na odcinku niezabudowanym między miejscowościami i na wjeździe do Gierałcic i Wąsic.

GMINA BYCZYNA:
Zaprojektowanie i budowa ścieżek pieszo - rowerowych na odcinku Kochłowice - Biskupice – Polanowice - Byczyna (obejmujących Gród i Zalew Brzózki)


GMINA WOŁCZYN:
Budowa wyznaczonej ścieżki rowerowej oraz parkingów "Park&Ride" oraz "Bike&Ride" na odcinkach Wołczyn - Gierałcice - Wąsice - Brynica – Wołczyn. Inwestycja polega m.in.: na budowie ok. 0,2 km ścieżki rowerowej oraz wyznaczeniu ścieżki o dł. 15,3 km, budowie miejsc postojowych, lamp solarnych, montażu wiaty dla rowerów.

 

GMINA LASOWICE WIELKIE:
Budowa parkingów typu Parkuj i Jedź w Jasieniu oraz Lasowicach Wielkich. Parking będzie się składał z drogi manewrowej
i 10 miejsc postojowych, stanie tam również wiata rowerowa ze stojakami.
 

GMINA KLUCZBORK
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Kluczborku w Al. Pokoju, od ul. Dworcowej do Kościuszki.
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Kluczborku wzdłuż Al. Wodnej do ul. Mickiewicza oraz parkingu Park&Drive przy ul. Moniuszki (stare targowisko) dla minimum 52 miejsc parkingowych oraz jezdnie manewrowe, w ramach budowy parkingu wykonana zostanie kanalizacja deszczowa.
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Ligocie Dolnej, tj. przedłużenie istniejącej ścieżki przy drodze krajowej nr 42 do ul. Przemysłowej wraz z oświetleniem.
Budowa ścieżki ciągu pieszo-rowerowego w Kluczborku od drogi powiatowej do ul. Sikorskiego.
Budowa parkingu "Parkuj i Jedź vis a vis cmentarza przy ul. Opolskiej w Kluczborku.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od Kraskowa do ul. Sikorskiego w Kluczborku (2,1 km) ze zjazdami i tzw. opaską pomiędzy ścieżką a istniejącym krawężnikiem.
Budowa ciągu pieszego oraz ścieżki rowerowej w Kluczborku od ul. Piłsudskiego do Rynku i od Rynku do ul. Skłodowskiej.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Katowickiej w Kluczborku do parkingu przy zbiorniku w Ligocie Górnej wraz z budową parkingu Parkuj i Jedź z oświetleniem LED plus kanalizacja deszczowa.

 

POWIAT OLESKI:
Budowa ścieżki rowerowej Warłów - Szemrowice.
Budowa drogi rowerowej (20 km ) po trasie byłej linii kolejowej Praszka - Olesno.
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej.
w miejscowości Kościeliska.
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka – Pilawy.
Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka - Rozterk.

 

GMINA OLESNO:
Budowa ścieżki rowerowej Grodzisko (ul. Łukowa) – Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap).
Rozbudowa skrzyżowania ul. Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 - ulicą Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej.
Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie przy ul. Sądowej .
 

GMINA PRASZKA:
Budowa ponad 5 km drogi rowerowej Praszka – Aleksandrów, przebiegającej po trasie dawnej kolejki wąskotorowej relacji Wieluń – Praszka.


GMINA DOBRODZIEŃ:
Zakup dwóch autobusów o niskiej emisji spalin.
Budowa 1,13 km ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków - Dobrodzień (ETAP I) . Będzie ona przebiegała od ul. Lipowej do skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą kolejową. Ścieżka zostanie doprowadzona do ronda na drodze krajowej nr 46 (obwodnica Dobrodzienia).

 
GMINA ZĘBOWICE:
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Zębowice - Kadłub Wolny.

 
GMINA RUDNIKI:
Przebudowa centrum przesiadkowego w Rudnikach.

 
POWIAT NAMYSŁOWSKI:
Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze powiatu Namysłowskiego – Budowa infrastruktury dla ruchu rowerowego
i pieszego – Infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego.


GMINA NAMYSŁÓW:
Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi w Józefkowie.
Budowa ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z przebudową drogi na trasie Michalice – Bukowa Śląska.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Objeździe Budowa ścieżki rowerowej i przebudowa chodnika na ciąg pieszo - rowerowy
w Kamiennej.
Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego – ulica Sworowskiego w Namysłowie.


GMINA POKÓJ:
Przebudowa węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój.
 

 

Oprac. M. Kluf

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku