Informator "Opieka Zdrowotna w Powiecie Kluczborskim w 2017 roku"

strona główna

 

LECZENIE W UNII EUROPEJSKIEJ

 

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNEGO – PODSTAWOWE INFORMACJE
EKUZ wydawana jest osobom posiadającym prawo do świadczeń w kraju w celu potwierdzenia uprawnień do niezbędnych rzeczowych świadczeń zdrowotnych, podczas pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ stanowi dowód na to, że jej posiadacz jest uprawniony w państwie pobytu do rzeczowych świadczeń zdrowotnych, które stają się niezbędne ze względów medycznych, i które są udzielane podczas pobytu czasowego w innym państwie członkowskim UE/EFTA z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza karty do państwa gdzie jest ubezpieczony przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu.

EKUZ przysługuje w szczególności na wyjazdy turystyczne, w celu kształcenia się, a także w sytuacji oddelegowania.
W razie zaistnienia niezbędnych przesłanek medycznych kartą należy się wylegitymować łącznie z dokumentem tożsamości bezpośrednio w placówce opieki zdrowotnej w kraju pobytu. Karta EKUZ obejmuje świadczenia udzielane przez placówki działające w ramach powszechnego systemu opieki danego kraju. Nie działa natomiast w placówkach komercyjnych nie zakontraktowanych w danym kraju.

Pacjent posiadający EKUZ jest traktowany na zasadach obowiązujących w kraju pobytu. Otrzymuje świadczenia na zasadach jak ubezpieczony w danym kraju. Oznacza to także, że ponosi ewentualne koszty współpłacenia obowiązujące na terenie danego kraju.

EKUZ nie daje uprawnień do leczenia planowego wykraczającego poza niezbędny zakres.
Karta nie jest dokumentem obowiązkowym przy wyjazdach zagranicznych ale nawet przy jej braku jest możliwość odzyskania ewentualnych kosztów świadczeń niezbędnych na podstawie oryginałów zgromadzonych rachunków.
 

JAK UZYSKAĆ EKUZ
Aby uzyskać kartę należy wypełnić stosowny wniosek. Druki wniosków są dostępne na stronie www.ekuz.nfz.gov.pl oraz
w siedzibie Funduszu. Wniosek wypełnia się indywidualnie dla każdej osoby zainteresowanej. Po wypełnieniu i podpisaniu wniosek można złożyć osobiście w siedzibie oddziału NFZ. Można go także przesłać drogą pocztową na adres NFZ 45-315 Opole ul. Głogowska 37. Wniosek można także nadać faksem na numer 77 40 20 101.
Istnieje także możliwość przesłania dokumentu droga elektroniczną po opatrzeniu go podpisem elektronicznym lub wysłania skanu podpisanego odręcznie wniosku na adres ekuz@nfz-opole.pl. Na rewersie wniosku zamieszczona jest informacja dotycząca fakultatywnych i obligatoryjnych załączników do wniosku. W razie braków wniosek jest odsyłany do uzupełnienia.
Kompletny wniosek składany osobiście jest rozpatrywany na poczekaniu a karta jest wydawana w tym samy dniu. W przypadku wniosków przesłanych do Funduszu, karty EKUZ są przygotowywane do 3 dni roboczych i wysyłane na adres zgodnie z dyspozycją zaznaczona we wniosku. Istnieje możliwość upoważnienia osoby do złożenia wniosku i odbioru EKUZ. Osoba występująca w cudzym imieniu powinna posiadać upoważnienie od osoby zainteresowanej. Bez dodatkowego upoważnienia można wystąpić o kartę dla niepełnoletniego dziecka lub współmałżonka.

Karta może posiadać datę ważności od 2 miesięcy do 5 lat. Termin ważności karty ustalany jest z urzędu, a EKUZ wydawana jest na maksymalny możliwy okres dla danej kategorii osoby ustalony przez system informatyczny w oparciu o przekazane przez ZUS i KRUS dane dotyczące tytułu i statusu ubezpieczenia z uwzględnieniem załączników dołączonych do wniosku. Przykładowo na minimalny okres karta jest wydawana dla osób bezrobotnych na maksymalny dla emerytów.
Jeśli jesteśmy w posiadaniu karty której termin ważności dobiega końca, możliwe jest wystąpienie o kolejną – procedura wydania jest analogiczna. Z chwila wydania kolejnej karty ważność poprzedniej zostaje odpowiednio skrócona i nie należy się nią posługiwać.

Więcej informacji na stronie: www.ekuz.nfz.gov.pl
 

Formularze można również pobierać w Starostwie Powiatowym Kluczborku – Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia (pok. 303 i 302).
 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku