Informator "Opieka Zdrowotna w Powiecie Kluczborskim w 2017 roku"

strona główna

 

Wykaz placówek udzielających świadczeń zdrowotnych w powiecie kluczborskim w 2017 roku w oparciu o kontrakty zawarte z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia
 


POWIAT KLUCZBORSKI
 

Uwaga: Szpital Powiatowy w Kluczborku wprowadził opłatę parkingową w wysokości 2,00 zł za każdorazowy wjazd na teren szpitala i skorzystanie z miejsc parkingowych (bez względu na czas parkowania, czy to będzie godzina czy też cały dzień). Opłatę parkingową należy uiszczać przy wyjeździe z terenu szpitala.

Wjazd na teren szpitala (bramka otwiera się automatycznie) usytuowany jest od strony ul. M.C. Skłodowskiej 23, natomiast wyjazd usytuowano od ul. Drzymały (bramka otwiera się po uiszczeniu opłaty parkingowej). Automat przyjmuje tylko i wyłącznie monety 10, 20 i 50 gr oraz monety 1,00 i 2,00 zł. Automat nie wydaje reszty.

Informujemy, że pacjenci i odwiedzający mogą korzystać z bezpłatnego parkingu znajdującego się przy ul. M.C. Skłodowskiej 23 (naprzeciwko szpitala).
 


NOCNA I ŚWIĄTECZNA AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA

Na terenie powiatu kluczborskiego po godzinie 18:00 do 8:00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy pacjent może skorzystać z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, którą zapewnia Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Kluczborku ul. M.C. Skłodowskiej 23, tel. 77/418-25-29 (pomieszczenia poradni chirurgicznej), a także będzie mógł szukać pomocy w najbliżej położonej poza naszym powiatem, dyżurującej placówce medycznej, która zawarła kontrakt z NFZ.

Rejonizacja już nie obowiązuje.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne i udzielane bez skierowania. Nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia będzie mógł korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki, z zaznaczeniem, że punkt będzie posiadał umowę z NFZ na świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Pacjent może skorzystać z tej formy opieki w przypadku nagłego zachorowania, nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia. W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, nie można uzyskać wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem, recepty na stałe leki w związku ze schorzeniem przewlekłym, rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia.

 

POMOC MEDYCZNA W STANACH NAGŁYCH

Mimo iż obecny system opieki zdrowotnej funkcjonuje od wielu lat, nadal wiele osób nie wie, kiedy powinny dzwonić po karetkę oraz do czego zostały Szpitalne Oddziały Ratunkowe.

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta można samodzielnie skorzystać z pomocy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Tam udzielona zostanie niezbędna pomoc, w razie potrzeby pacjent będzie hospitalizowany.
Dla właściwej organizacji pomocy medycznej należy pamiętać, że z błahym schorzeniem (infekcja, ból gardła, stłuczenie) pacjent powinien zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

W ramach działań pogotowia, Izby Przyjęć i SOR nie można uzyskać:

- recepty na stosowane przewlekle leki,
- porad lekarskich, konsultacji specjalistycznych i badań dodatkowych, poza niezbędnymi w danym momencie,
- zwolnienia lekarskiego, wniosku do ZUS, skierowania do sanatorium oraz innych zaświadczeń i druków medycznych niezwiązanych z aktualnym zachorowaniem.


Szpitalny Oddział Ratunkowy nie zastępuje lekarza rodzinnego ani lekarza specjalisty. Jest przeznaczony dla pacjentów wymagających pomocy w stanie nagłym. Do szpitalnego oddziału ratunkowego pacjent może zgłosić się bez skierowania, nie obowiązuje rejonizacja według miejsca zamieszkania ani zdarzenia.
 


Pogotowie Ratunkowe
112, 999 - telefon alarmowy

 
Pogotowie ratunkowe powołane jest do ratowania ludzi w stanach zagrożenia życia. Stan nagły to stan, w którym odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia lub życia.

Stany nagłe bezpośrednio zagrażające życiu to między innymi:

 • utrata przytomności,

 • zaburzenia świadomości,

 • drgawki,

 • nagły ostry ból w klatce piersiowej

 • zaburzenia rytmu serca,

 • nasilona duszność,

 • nagły ostry ból brzucha,

 • uporczywe wymioty,

 • gwałtownie postępujący poród,

 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia lub użądlenia przez jadowite zwierzęta,

 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami,

 • rozległe oparzenia,

 • udar cieplny,

 • wyziębienie organizmu,

 • porażenie prądem,

 • podtopienie lub utonięcie,

 • agresja spowodowana chorobą psychiczną,

 • dokonana próba samobójcza,

 • upadek z dużej wysokości,

 • rozległa rana będąca efektem urazu,

 • urazy kończyn dolnych, uniemożliwiające poruszanie się.
   

Wzywanie pogotowia ratunkowego do zachorowań nie zagrażających życiu odbiera szansę niesienia pomocy tym którzy potrzebują jej natychmiast. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia pacjenta, należy wezwać karetkę pogotowia ratunkowego. W sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia, bez względu na czas i miejsce przebywania na terenie kraju, po pomoc medyczną można również zgłosić się do izby przyjęć najbliższego szpitala.


Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku

46-200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 23

Administracja/Sekretariat tel. 77 417-35-00 fax. 77 417-35-12

Szpital - lecznictwo zamknięte - wykaz telefonów:

 

 

 

oddział wewnętrzny

Sekretariat

77 417-35-61

Ordynator

77 417-35-60

Pokój lekarzy

77 417-35-59

Pielęgniarka oddziałowa

77 417-35-65

Punkt pielęgniarski

77 417-35-58

 

 

Oddział chirurgii ogólnej

Sekretariat

77 417-35-29

Ordynator

77 417-35-28

Pokój lekarzy

77 417-35-26

Pielęgniarka oddziałowa

77 417-35-62

Punkt pielęgniarski

77 417-35-25

 

Oddział laryngologii

Sekretariat

77 417-35-56

Ordynator 

Pokój lekarzy

77 417-35-54

Pielęgniarka oddziałowa

Punkt pielęgniarski

77 417-35-57

 

Oddział dziecięcy

Sekretariat

77 417-35-72

Ordynator

77 417-35-40

Pokój lekarzy

77 417-35-38

Pielęgniarka oddziałowa

Punkt pielęgniarski

77 417-35-37

 

 

Oddział ginekologiczno – położniczo – noworodkowy

Sekretariat

77 417-35-46

Ordynator

77 417-35-48

Pokój lekarzy

77 417-35-44

Pielęgniarka oddziałowa

77 417-35-52

Dyżurka położnych

77 417-35-42

Dyżurka nocna

77 417-35-45

Noworodki

77 417-35-53

Sala porodowa

77 417-35-51

 

Stacja Dializ w Kluczborku
46-200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 23,

tel. 77 445-59-39 (sala dializ), 77 445-59-42 (pokój lekarski), 77 445-59-43 (pokój oddziałowej)

Stacja dializ czynna jest:
- poniedziałek - sobota w godz. 6:45 – 18:45.

 

Szpital Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Polskiej Grupy Medycznej im. Polonii Świata Kluczborski Centrum Kardiologii
46–200 Kluczbork, ul. Skłodowskiej 23, tel.77/40-49-669 – centrala, 77/40-72-505 – lekarze

Oddział kardiologii.


Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku
Zakład Opiekuńczo – Leczniczy
- ul. Kościuszki 1, 46-250 Wołczyn tel./ fax. 77 414-55-00

ZOL jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Do ZOL-u nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Celem zakładu opiekuńczo-leczniczego jest: objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia pooperacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji
i rehabilitacji, w szczególności poprzez:

- opiekę lekarską,
- opiekę pielęgniarską,
- usprawnianie ruchowe i działanie rehabilitacyjne,
- leczenie farmakologiczne,
- zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych,
- zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych,
- ustalenie i stosowanie diety,
- zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
- zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowania do życia w społeczeństwie.

Procedura przyjęcia do ZOL-u


Decyzję o przyjęciu chorego do ZOL-u wydaje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o otrzymaną dokumentację:

 • wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego,

 • skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego,

 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego) lub wniosek lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego, po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych,

 • wywiad pielęgniarski wraz z kartą oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczo-leczniczego (wg skali Barthel) i zaświadczenie lekarskie,

 • dane osoby ubiegającej się o miejsce w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,

 • aktualną decyzję organu emerytalno – rentowego o wysokości otrzymywanych świadczeń.

Tak skompletowane dokumenty należy przekazać do kierownika ZOL-u, który wspólnie z lekarzem opiniującym wyda decyzję o umieszczeniu, bądź o nie umieszczeniu osoby w zakładzie. Po wydaniu pozytywnej decyzji osoba powinna być przyjęta do Zakładu. W przypadku braku miejsc – osoba taka umieszczona jest na liście oczekujących na przyjęcie. Kierownik zakładu informuje osobę zainteresowaną o terminie przyjęcia do zakładu, bądź o umieszczeniu na liście oczekujących.
Decyzje o skierowaniu do ZOL-u wydawane są na pobyt czasowy.


Odpłatność pacjentów za pobyt w ZOL-u

Osoba przebywająca w ZOL-u ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej osoby przebywającej w ZOL-u.
Sposób i tryb kierowania do osób do ZOL-u oraz sposób ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2012 r. poz. 731).

Charakterystyka ZOL-u w Wołczynie
ZOL zlokalizowany jest w scenerii zieleni drzew. Otaczający ogród w okresie letnim stwarza warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu. Zakład na dwóch kondygnacjach dysponuje 32 miejscami w pokojach 2-3 osobowych, pokojami dziennego pobytu z RTV, salą rehabilitacyjną, łazienką wyposażoną w wannę z hydromasażem.
 


Stowarzyszenie Hospicjum Ziemi Kluczborskiej Św. Ojca Pio
46-220 Byczyna, ul. Paruszowicka 2, tel. 77 413-43-38, lekarz 604-963-419

Zgłoszenie pacjenta pod nr tel. 604-963-419.
Wypożyczenie łóżka dla "niepacjenta" pod nr tel. 600-453-032.

 

Opieka paliatywna i hospicyjna

Terenem działania Stowarzyszenia jest cały powiat kluczborski. W chwili obecnej działa jako hospicjum domowe. Otacza opieką osoby chorujące na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia w ich domach. Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc chorym i ich rodzinom. Oprócz pomocy medycznej, lekarskiej i pielęgniarskiej, zapewnia opiekę wolontariuszy oraz pomoc psychologa skierowaną do chorych i ich rodzin.
Zarząd Stowarzyszenia powołał Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, który rozpoczął swoją działalność z dniem 01.05.2005 r. – „Hospicjum Domowe Św. Ojca Pio”.

Do dyspozycji chorych są lekarze, pielęgniarki oraz wolontariusze. Opieka nad chorym zbliżającym się do schyłku swojego życia, w Jego domu, to podstawowa działalność Stowarzyszenia. Kiedy chory cierpi, lub rodzina nie jest w stanie podołać obowiązkom związanym z opieką nad terminalnie chorym, wtedy personel Stowarzyszenia jest dla chorego i jego najbliższych. Mieszkanie chorego, jeżeli jest to konieczne, wyposażane jest
w potrzebny sprzęt – łóżko szpitalne, materac przeciwodleżynowy, toaleta pokojowa, wózek inwalidzki, chodzik, koncentrator tlenu, inhalator, ssak medyczny.
Również dla wszystkich potrzebujących Stowarzyszenie oferuje bezpłatne wypożyczenie takiego sprzętu jak: kule, balkoniki itp. Informacje dotyczące wypożyczenia sprzętu dostępne są pod numerem telefonu Biura Stowarzyszenia.
Biuro Stowarzyszenia czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00 – 14.00, adres i telefon jak wyżej.

PORADNIA MEDYCYNY PALIATYWNEJ czynna:
- poniedziałki w godz. 17:00 – 18:00
- wtorki i środy w godz. 8:00 – 10:30.

 


Grupowa Praktyka Pielęgniarek „MEDYCYNA SZKOLNA” s.c.
46-203 Kluczbork, ul. Wolności 18, tel. 696 679 487

Pielęgniarki Medycyny Szkolnej obejmują opieką dzieci i młodzież z terenu całego powiatu kluczborskiego, w wieku od siódmego roku życia do ukończenia szkoły średniej. Pielęgniarki tej praktyki przy realizacji zadań z zakresu higieny i medycyny szkolnej ściśle współpracują z lekarzem poz, rodzicami uczniów, dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym, pielęgniarką środowiskowo-rodzinną oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Kluczborku.

 


Grupowa Specjalistyczna Praktyka Położnicza „NASZE ZDROWIE” s.c.
46-200 Kluczbork, ul. Waryńskiego 4

Lidia Baran – Sas tel. 77/418-36-62, 608-342-914
Ewa Dziedzic tel. 77/418-45-77, 608-342-936

 

 
powróć do menu »

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku