Informator "Opieka Zdrowotna w Powiecie Kluczborskim w 2017 roku"

strona główna

 

AKTUALNOŚCI - NOWOŚCI

Skierowania na badania specjalistyczne – Narodowy Fundusz Zdrowia zakazuje wydawania skierowań przez lekarzy POZ na badania ASDK (Ambulatoryjne Badania Diagnostyczne Kosztochłonne) od 1 stycznia 2010 r. Zgodnie z Zarządzeniem nr 62/2009 DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 listopada 2009 r. skierowania na badania ASDK – z wyłączeniem badań endoskopowych przewodu pokarmowego – wystawiane mogą być wyłącznie przez lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej albo opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

 

SYSTEM ELEKTRONICZNEJ WERYFIKACJI UPRAWNIEŃ ŚWIADCZENIOBIORCÓW (eWUŚ)

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) to system umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w systemie eWUŚ są aktualizowane codziennie wg danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS i przedstawiają stan uprawnień pacjenta w dniu, w którym dokonano sprawdzenia.

Po 1 stycznia 2013 r. wystarczy podać w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzona zostaje tożsamość pacjenta jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18 roku życia – aktualną legitymacją szkolną.

Jeżeli NFZ nie potwierdzi naszych uprawnień, a wiemy, że mamy do nich prawo, można je potwierdzić poprzez:
- przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń,
- złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym nam prawie do świadczeń,
i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia.

Konieczna jest weryfikacja uprawnień wszystkich osób ubiegających się o uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej, także dzieci. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.
W przypadku, kiedy dziecko do 18 r. ż. jest członkiem rodziny nieubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa. Tylko wtedy jednak, gdy dziecko jest obywatelem polskim.

 Członkami rodziny są:
- rodzice i dziadkowie, jeżeli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- małżonkowie,
- dzieci, własne i przysposobione, wnuki, dzieci obce dla których ustanowiono opiekę albo
w ramach rodziny zastępczej do ukończenia przez nie 18 lat. Jeżeli kształcą się dalej, do ukończenia 26 lat. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne taktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

Od 1 stycznia 2013 roku jeżeli jesteśmy osobami ubezpieczonymi, mamy obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o członkach naszej rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego np. nowo narodzonego dziecka. Jest na to 7 dni od dnia jego narodzin. Pamiętajmy to nasz ustawowy obowiązek!

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia jest obowiązkiem ustawowym. Jeżeli dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego ma prawo do świadczeń finansowanych przez NFZ.
W przypadku, kiedy dziecko do 18 r.ż. nie jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, za jego leczenie zapłaci budżet państwa. Tylko wtedy jednak, gdy dziecko jest obywatelem polskim.
Jeżeli dziecko nie ukończyło 3 miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, przychodząc z nim do lekarza podajemy w rejestracji swój numer PESEL.

Podczas wizyty u lekarza istnieje konieczność posiadania przy sobie lub znajomości numeru NIP zakładu pracy (przy korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego), natomiast podczas wizyty z dzieckiem nieletnim numeru PESEL dziecka.
Jeżeli mamy problem lub wątpliwości związane z potwierdzeniem prawa do świadczeń, dzwonimy:

  • Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
    tel. 77 40 20 176, 77 40 20 169,

  • Centrala NFZ tel. 22 572 60 42
    infolinia w godz. 8:00 – 16:00 tel.800 392 976,

  • Rzecznik Praw Pacjenta
    bezpłatna infolinia od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 21:00 tel. 800 195 590.

 

ZINTEGROWANY INFORMATOR PACJENTA

ZIP - Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym od 1 lipca 2013r. zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu świadczeń, gromadzonych od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Z dniem 7 grudnia 2013 r. wdrożono nowe funkcjonalności systemu ZIP – nadawanie loginów i haseł dla dzieci. Login i hasło może odebrać rodzic, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego.


ZIP składa się z czterech głównych części - Serwisu informacyjnego TWÓJ PORTAL; Informatora GDZIE SIĘ LECZYĆ; REJESTRU USŁUG MEDYCZNYCH oraz zakładki PRAWO DO ŚWIADCZEŃ. We wszystkich zakładkach za wyjątkiem Twój Portal użytkownik znajdzie informacje na temat niezrozumiałych terminów. Informacja ta jest zamieszczona pod hasłem „pomoc i przewodnik”.
W części ogólnodostępnej znajdują się ogólne informacje o systemie opieki zdrowotnej (Twój portal) oraz o miejscach udzielania świadczeń w ramach umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia (Gdzie się leczyć?).
Strony Rejestru Usług Medycznych i informacje zawarte w zakładce Prawo do Świadczeń dostępne są jedynie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.
ZIP będzie systematycznie rozbudowywany o nowe możliwości.
 

Jak uzyskać dostęp do ZIP
Rejestracja, jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne! Wniosek rejestracyjny można wypełnić elektronicznie na stronie https://zip.nfz.gov.pl  wybierając opcję Zarejestruj się i wypełniając wniosek rejestracyjny lub może on zostać wygenerowany przez pracownika w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Aby dokonać rejestracji w Opolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia konieczne jest posiadanie przy sobie dowodu osobistego lub paszportu.
Z poziomu portalu można dokonać zmian ustawień systemowych – prawy górny róg.
• zgody (zgoda na przetwarzanie adresu e-mail, zgoda na awaryjną zmianę hasła za pośrednictwem poczty elektronicznej,
• zmiany hasła,
• blokada konta (odblokowanie konta możliwe jest tylko w Oddziale NFZ),
• historia logowań.

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku