strona główna

Dostępność usług Starostwa Powiatowego w Kluczborku dla osób słabo słyszących oraz głuchoniemych

 

Uwzględniając wymogi ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), informuję:

1. Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym przysługuje prawo do korzystania z usług:

- tłumacza PJM (polski język migowy)
- tłumacza SJM (system językowo-migowy)
- tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Osoba uprawniona, która chce skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązana jest zgłosić do Starostwa chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej artykułu. Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa.

2. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016) tj. dla osoby, której niepełnosprawność została potwierdzona odpowiednim orzeczeniem określonym w w/w ustawie. W związku z powyższym, warunkiem uzyskania bezpłatnego świadczenia, jest przedłożenie do wglądu przedmiotowego orzeczenia urzędnikowi załatwiającemu sprawę.

3. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie o tym zawiadomiona, równocześnie wyznaczony zostanie możliwy termin udostępnienia świadczenia lub wskazana inna forma realizacji uprawnień określonych w ustawie.

4. Ponadto na bieżąco istnieje możliwość załatwiania spraw przez wcześniej wymienione osoby z wykorzystaniem następujących narzędzi:

● poczta elektroniczna: starostwo@powiatkluczborski.pl 
● Elektroniczna Skrzynka Podawcza: https://kluczbork.eboi.pl
● faks: 77/418 65 20

Załączniki:

Zgłoszenie (pdf)
Zgłoszenie (doc)

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku