strona główna

DO KOGO ZAPUKAĆ?

 


Wydział Organizacyjny
naczelnik wydziału - Gabriela Więcek, pokoje nr 216-218, tel. 77 418-52-18 wew. 111-113

obsługa Rady Powiatu - pokój nr 208, tel. 77 418-52-18 wew. 102

kancelaria ogólna - biuro podawcze, tel.  77 418-52-18 wew. 194

sekretariat - pokój nr 211, tel. 77 418-52-18 wew. 106, faks 77 418-65-20

 

Do kompetencji wydziału należy m.in: obsługa Zarządu Powiatu, Rady Powiatu i kancelarii ogólnej, przyjmowanie skarg, administrowanie budynkami Starostwa, koordynacja działań w zakresie informatyki w urzędzie.

Tu można: złożyć każde podanie, wniosek czy dokumentację do Starostwa, uzyskać informacje: o strukturze starostwa i kompetencjach poszczególnych komórek organizacyjnych, zarządzeniach starosty, uchwałach Rady Powiatu.

 

Biuro Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu

kierownik biura - Marta Zamorowska, pokoje nr 304 , 307, 308, 309, 313 tel. 77 418-52-18 wew. 169, 172, 183, 153-155

Tu można: uzyskać informacje dotyczące integracji z Unią Europejską i funduszach pomocowych, uzyskać informacje o powiecie kluczborskim (jego potencjale gospodarczym, kulturalnym, turystycznym), uzyskać informację o przetargach w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, uzyskać informacje o sprzedaży nieruchomości gruntowych należących do powiatu i sprzedaży lokali mieszkalnych dla najemców, otrzymać materiały promocyjne, uzyskać informacje o współpracy w kraju i za granicą, uzyskać informacje dotyczące możliwości dofinansowania przez Starostwo imprez edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Biuro prowadzi także współpracę ze związkami kombatanckimi oraz obsługuje sprawy związane z zagraniczną współpracą partnerską.


Powiatowy Konserwator Zabytków
Jadwiga Smolińska-Jamka, pokój nr 217, tel. 77 418-52-18, wew. 178

Tu można między innymi: otrzymać opinię konserwatorską, uzgodnić projekty budowlane, uzyskać informacje na temat obiektów zabytkowych, poinformować o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan zachowania zabytków, poinformować o przejściu własności zabytku na inną osobę lub oddaniu zabytku w użytkowanie, najem, bądź dzierżawę.

 

Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia

naczelnik wydziału - Mieczysław Zaleciński, pokoje nr 221, 222, 302, 303, 407, 408; tel. 77 418-52-18 wew. 116, 117, 173, 174; kom. 607 732 099

Tu można: zgłaszać informacje o zagrożeniach bezpieczeństwa, zagrożeniach środowiska, bezpieczeństwa pożarowego i porządku publicznego, otrzymać skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Wołczynie, otrzymać zezwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa, uzyskać informacje o funkcjonowaniu opieki zdrowotnej w powiecie kluczborskim, godzinach pracy i dyżurach aptek. Ponadto Wydział rejestruje stowarzyszenia zwykłe; wydaje decyzje w sprawie udzielenia pomocy repatriantom na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego oraz w sprawie udzielenia pomocy finansowej repatriantom na częściowe pokrycie kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji. Do zadań wydziału należy: organizacja i przeprowadzanie poboru wojskowego, nadzór nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne w zakresie drobnej wytwórczości.


Wydział Edukacji i Sportu
naczelnik wydziału - Joanna Neugebauer, pokoje nr 310-312, tel. 77 418-52-18 wew. 164-166

Do zadań wydziału należy m.in.: sprawowanie nadzoru nad działalnością publicznych szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, takich jak: Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kluczborku, Centrum Kształcenia Zawodowego
w Kluczborku, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Kluczborku; nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej; prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych; dotowanie niepublicznych placówek oświatowych; przeprowadzanie procedury awansu zawodowego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Tu można: odebrać akt mianowania dla nauczycieli uzyskujących awans zawodowy, uzyskać informacje na temat oferty edukacyjnej dla młodzieży i dorosłych, otrzymać skierowanie do kształcenia specjalnego dla dziecka posiadającego orzeczenie dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, złożyć wniosek i otrzymać EM- Kartę Starosty Kluczborskiego, zarejestrować uczniowski klub sportowy lub stowarzyszenie sportowe.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Katarzyna Niewolińska, pokój nr 409, tel. 77 418-52-18, wew. 176

Tu można: uzyskać pomoc prawną i informacje o możliwościach dochodzenia praw konsumentów od strony przedsiębiorców, sprzedawców, usługodawców itp., otrzymać materiały informacyjne w zakresie przepisów obowiązujących przy zawieraniu kredytów bankowych, wzory umów i pism w postępowaniu reklamacyjnym.


Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
pokoje nr 410-412, tel. 77 418-52-18 wew. 171, 175

Tu można: otrzymać kartę wędkarską, zarejestrować łódkę lub ponton, dostać pozwolenie na szczególne korzystanie z wód (budowa stawów, pobór wody z rzek), otrzymać zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami), otrzymać decyzję na zalesienie gruntu rolnego i zezwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto uzyskać koncesję na wydobywanie kopalin (żwir, piasek itp.), zarejestrować roślinę lub zwierze egzotyczne, otrzymać decyzję o dopuszczeniu reproduktora do użytkowania w punkcie kopulacyjnym.


Wydział, Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
naczelnik wydziału - Rafał Gajek, pokoje nr 10-14, tel. 77 418-52-18, wew. 139-143

- ewidencja gruntów i budynków - pok. 016-018, tel. 77 418-52-18 wew. 160-163

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - pok. 032-036, 77 418-52-18 wew. 146, 156-159

 

Tu można: załatwić sprawy dotyczące ewidencji gruntów i budynków (otrzymać informacje w postaci wypisów /odpłatnie/, zaświadczeń przeznaczonych dla ZUS i KRUS o istnieniu gospodarstwa rolnego), uzgodnić dokumentację projektową, uzyskać wypisy i wyrysy z map ewidencyjnych oraz inne informacje z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, załatwić sprawy związane z gleboznawczą klasyfikacją gruntów i wymianą gruntów, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wywłaszczenia i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.


Wydział Komunikacji i Transportu
naczelnik wydziału -  Norbert Barcz, pokoje nr: 03, 04, 08, 09, tel. 138, telefony dla interesantów: rejestracja pojazdów -  77 418-52-18 wew. 132-134, prawa jazdy -  77 418-52-18 wew. 135-136, transport i pozostałe sprawy: 77 418-52-18 wew. 137. Godziny przyjmowania Interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu: poniedziałek - piątek 8.00-15.00

Tu można: zarejestrować i wyrejestrować pojazdy; dokonać zmiany w opisie pojazdu; dokonać wymiany dowodu rejestracyjnego; otrzymać i wymienić prawo jazdy; uzyskać licencję na wykonywanie transportu drogowego, zaświadczenie na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne, zezwolenie na regularny i specjalny przewóz osób na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu; dokonać rejestracji przedsiębiorstwa prowadzącego stację kontroli pojazdów; otrzymać uprawnienie diagnosty; dokonać rejestracji przedsiębiorstwa prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców; otrzymać: legitymację instruktora nauki jazdy, kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych, zezwolenie na korzystanie z dróg w sposób szczególny, zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych; uzyskać zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych.


Wydział Budownictwa
naczelnik wydziału - Danuta Steciak, pokoje nr 223, 224 tel. 77 418-52-18, wew. 118, 119 oraz 77 418-53-81

Tu można: otrzymać pozwolenie na budowę i roboty budowlane, na remonty i rozbiórki; otrzymać zaświadczenie, które umożliwia uzyskanie dodatku mieszkaniowego, zaświadczenie o samodzielności lokalu, uzyskać pozwolenie na rozbudowę i nadbudowę.


Wydział Finansowy
Skarbnik Powiatu - Magdalena Żmuda-Lewald, pokoje nr 203-205, 214, 215, tel. 77 418-52-18, wew. 123, 124, 125

Zajmuje się m.in. nadzorowaniem prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów jednostek powiatowych, windykacją należności, emisją obligacji, opracowywaniem projektu budżetu powiatu oraz dokonywaniem analiz jego realizacji, nadzór nad wykonywaniem dochodów Skarbu Państwa, prowadzenie ewidencji księgowej, obsługa rozliczeń.

Tu można: otrzymać zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach wieczystego użytkowania oraz uzyskać inne informacje dotyczące gospodarki finansowej powiatu.


Radca Prawny
Dariusz Kraśnicki, pokój nr 223, 77 418-52-18, wew. 118

Do jego zadań należy: udzielanie opinii, porad prawnych i wyjaśnień organom powiatu, nadzór prawny nad egzekucją należności, opiniowanie projektów umów, porozumień i uchwał, nadzór nad stosowaniem prawa w wydziałach Starostwa.


 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku