strona główna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA,

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

I EDUKACJA PRAWNA

W POWIECIE KLUCZBORSKIM

 

 

 

MASZ PROBLEMY PRAWNE, RODZINNE LUB INNE KŁOPOTY ŻYCIOWE? DO TWOJEJ DYSPOZYCJI, BEZPŁATNIE POZOSTAJĄ NASI PRAWNICY I DORADCY OBYWATELSCY

 

 

W 2023 roku w Powiecie Kluczborskim funkcjonują:

 

I. Kluczbork - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Poradnictwa Obywatelskiego i Mediacji
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacji
ul. Sienkiewicza 20B
46-200 Kluczbork

czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna - poniedziałek, wtorek czwartek

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie - środa, piątek


Punkt prowadzony jest przez Fundację Młodzi Ludziom, ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 12.04.A, 90-057 Łódź, Numer KRS 0000432954, https://fundacjamlodziludziom.pl - organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert.
 

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI W PONIEDZIAŁKI I PIĄTKI.

 

 

II. Wołczyn - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 3
46-250 Wołczyn

czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00

Punkt prowadzony jest przez radców prawnych i adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu
i Okręgową Radę Adwokacką w Opolu.

 

MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA NIEODPŁATNEJ MEDIACJI WE WTORKI I ŚRODY.

 

 

Oto szczegółowe informacje, jak i kto może skorzystać z darmowych porad:

 

UWAGA! Aby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się uprzednio na wizytę umówić


Można to zrobić telefonicznie pod nr tel.:

663-112-118

(poniedziałek: 8.00-16.00, wtorek - piątek: 7.00-15.00)

 

lub zapisać się na poradę online klikając w baner:

 

DYŻURY SPECJALISTYCZNE w punktach w całej Polsce - lista

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

 

Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w województwie opolskim

 

 

Usługa nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji świadczona jest całkowicie bezpłatnie na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945 t.j.).

 

 

 Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kluczborskiego

 

 

Kto może uzyskać pomoc prawną
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej zwanej dalej "ustawą", przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku (art. 4 ust. 1 ustawy).
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 4 ust. 2 ustawy).

 

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej radca prawny lub adwokat może zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość. Radca prawny lub adwokat może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Informacje i dane uzyskane w wyniku udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej są chronione i poufne.

 

Co do zasady porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Osoba uprawniona może zgłosić się do dowolnego punktu na terenie całego kraju. Nie ma obowiązku korzystania z punktów tylko na terenie powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje.
Wyjątek od zasady udzielania porad osobiście stanowi (jak wspomniano powyżej) obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii albo wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. W takich przypadkach pomoc ta może się odbywać za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Oznacza to, że w czasie trwającego stanu epidemii osoba uprawniona może uzyskać pomoc przez telefon, wideo-rozmowę lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (lub komunikatora internetowego). Jeśli pomoc nie jest udzielana w takich formach na terenie powiatu, w którym mieszka osoba uprawniona, może zgłosić się do punktu prowadzonego na terenie innego powiatu. Jeśli osoba uprawniona jest osobą ze znaczną niepełnosprawnością ruchową i nie może stawić się w punkcie lub osobą doświadczająca trudności w komunikowaniu się może uzyskać nieodpłatną pomoc także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość niezależnie od tego, czy obowiązuje obecnie stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii lub został wprowadzony stan nadzwyczajny.

 

 

Uwaga!
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym - prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej jest pomocą de minimis i wiąże się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków wynikających z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743, z późn. zm.), opisanych w szczegółach w Instrukcji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jako pomocy de minimis (Instrukcja do pobrania plik PDF).


Aby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną przedsiębiorca ubiegający się o pomoc musi dostarczyć do Starostwa Powiatowego
w Kluczborku następujące dokumenty:
- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie dotyczące pomocy de minimis - do pobrania plik PDF);
- formularz zawierający informacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743, z późn. zm.)  - plik PDF lub edytowalny plik XLSX;
- dane teleadresowe do kontaktu.


Po otrzymaniu ww. dokumentów, Koordynator powiatowy skontaktuje się telefonicznie w celu umówienia terminu pomocy prawnej. Po udzieleniu pomocy Starostwo Powiatowe wyda zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.
 

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób, lub w miejscu wyposażonym
w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu,
w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbiera od osoby uprawnionej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, a także informację dot. danych osobowych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Ponadto ww. osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej na adres Starostwo Powiatowe w Kluczborku, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork lub elektronicznej na adres npp@powiatkluczborski.pl, oświadczenie (pobierz), o którym mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość, a także informację dot. danych osobowych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (pobierz).

 

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia, informacji dot. danych osobowych wymienionej powyżej  oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.Nieodpłatna pomoc prawna

 

 

 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym
    się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,

  • nieodpłatną mediację lub

  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
•  przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
•  przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
•  przeprowadzenie mediacji;
•  udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Więcej informacji o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających

 

Po udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego informuje się osobę uprawnioną o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej usłudze, to znaczy część B karty pomocy może być przekazywana przez osoby uprawnione poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazywana drogą elektroniczną bezpośrednio do urzędu starostwa powiatowego. Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 t.j.), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub pod wskazanym numerem telefonu. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawia osobie uprawnionej treść pytań zawartych w części B karty pomocy i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznacza wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

 

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

 


Edukacja prawna
Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:
• prawach i obowiązkach obywatelskich;
• działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
• mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
• możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
• dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania, o których mowa powyżej, mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

 

Tu znajdziesz ciekawe publikacje i informacje z zakresu edukacji prawnej:

 Spot dotyczący nieodpłatnej pomocy pokrzywdzonym przestępstwem:
YouTube https://youtu.be/taUTqdc2ezk 
Facebook : https://fb.watch/nIDsk0ka1X/

Wersja z audiodeskrypcją: https://youtu.be/EI76LJBzMzg 

Odwołanie darowizny

  Sporządzenie wykazu inwentarza spadku /instrukcja -film/

  Jak napisać pozew o alimenty? /film/

Prawo spadkowe
Konsument i jego prawa

Dział spadku

Odpowiedzialność za długi współmałżonka w czasie trwania i po ustaniu małżeństwa

  Otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji- uprawnienie i obowiązki wierzyciela, dłużnika, komornika /film/

Prawa obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa

Jak przygotować się do porady?

Informator - przemoc domowa

Wizytówka dotycząca NPP i NPO

Plakat informacyjny NPP/NPO

Ulotka NPP/NPO

Ulotka NPP/NPO (wersja ukraińska)

Plakat informacyjny dotyczący przemocy domowej

Podstawowe zasady prawa pracy, czyli co powinien wiedzieć każdy pracownik

Pozew czy ugoda?
Bezpieczeństwo w sieci
Najczęstsze oszustwa - jak się ustrzec?
  Prawo spadkowe /film/
Dziecko też ma swoje prawa
Poradnik prawny
Korespondencja z sądu - odbierać czy nie?
Informacja o spadkach

  Świadczenie opiekuńcze - prezentacja
  Eksmisja z lokalu mieszkalnego - prezentacja
Upadłość konsumencka - plakat informacyjny
Upadłość konsumencka - informator

 

Informator o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej

Karta informacyjna nieodpłatnej pomocy prawnej

Karta informacyjna nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Karta informacyjna nieodpłatnej mediacji

Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

 

 

https://www.facebook.com/Fundacja-M%C5%82odzi-Ludziom-822798944720669

 

Profil FB dotyczący nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony w ramach działań Ministerstwa Sprawiedliwości,
mających na celu podniesienie świadomości społeczeństwa o funkcjonowaniu tego systemu:

https://www.facebook.com/NieodplatnaPomoc/

 

 

Do pobrania:

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu kluczborskiego

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy

Klauzula/informacja dot. danych osobowych w związku z udzielaniem npp lub npo

Instrukcji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej jako pomocy de minimis

Wzór oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis

Formularz informacyjny przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (plik PDF lub edytowalny plik XLSX)
 

 

Więcej informacji na temat nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego: https://np.ms.gov.pl 
 

 

 WAŻNE INFORMACJE

Dokumentacja konkursowa 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kluczborskim w 2024 roku

Uchwała dotycząca powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej dotyczącej NPP-NPO

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kluczborskim w 2024 roku

Informacja o wynikach naboru do udziału w pracach komisji konkursowej (NPP/NPO)

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dotyczącym NPP/NPO

 

Dokumentacja konkursowa 2023

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kluczborskim w 2023 roku

UWAGA AKTUALIZACJA! Uchwała dotycząca powołania i określenia regulaminu pracy komisji konkursowej

UWAGA AKTUALIZACJA! Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia przez organizację pozarządową, prowadzącą działalność pożytku publicznego, punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Kluczborskim w 2023 roku

Informacja o wynikach naboru do udziału w pracach komisji konkursowej

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert dot. nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Korzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych takich jak imię nazwisko, dane teleadresowe, nr PESEL i innych, w celu realizacji usługi. Przetwarzanie danych wynika z przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, a w przypadku pomocy de minimis również z ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Dane osobowe mogą być przetwarzane w systemie teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, w formie papierowej w procesie rejestracji na wizytę w punkcie i archiwizacji oraz przez udzielającego poradę.
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w systemie teleinformatycznym wraz z informacją dot. danych osobowych w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

UWAGA: W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Decyzję o przedmiocie, rodzaju oraz formie wprowadzonych ograniczeń i związanych z tym zmian, dotyczących m. in. udzielania porad, sposobie dokonywania zgłoszeń oraz okresu ich obowiązywania, w sytuacji, o której mowa powyżej podejmuje każdorazowo starosta. Powyższe informacje zostaną niezwłocznie zmieszczone na stronie internetowej powiatu i tablicy ogłoszeń urzędu. W takiej sytuacji nie jest konieczne składanie oświadczenia o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku - w przypadku przedsiębiorcy.

 

 

 

04.12.2023 r.
UWAGA!!!
W dniu 13 i 22 grudnia 2023 roku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Wołczynie zlokalizowany
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Rzecznej 3 będzie otwarty
w godzinach od 12.00 do 18.00. Zapraszam do korzystania z porad.

Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki

-----------------------------------------------

19.10.2023 r.
UWAGA!!!

Informujemy, że w dniu 20 października 2023 roku oraz 26 października 2023 roku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Wołczynie zlokalizowany w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Rzeczna 3 będzie nieczynny.

Dodatkowo za to zostaje wydłużony dyżur punktu
- 08.11.2023 roku od godz. 10.00 do godz. 18.00 (środa)
- 02.11.2023 roku od godz. 12:30 do godz. 18:30 (czwartek)
- 09.11.2023 roku od godz. 12:30 do godz. 18:30 (czwartek)

Za utrudnienia przepraszamy.


Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki

-----------------------------------------------

14.03.2023 r.
UWAGA!!!
W dniu 07.04.2023 roku (Wielki Piątek) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Wołczynie zlokalizowany w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Rzecznej 3 będzie nieczynny. Dodatkowo za to zostaje wydłużony dyżur punktu w 05.04.2023 roku (środa) - od godz. 10.00 do godz. 18.00. Przepraszam za utrudnienia i zapraszam do korzystania z porad.

Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki

-----------------------------------------------

01.03.2023 r.
UWAGA!!!
W dniu 6 marca 2023 roku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Mediacji w Wołczynie zlokalizowany
w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul. Rzecznej 3 będzie otwarty
w godzinach od 12.00 do 18.00. Zapraszam do korzystania z porad.

Starosta Kluczborski - Mirosław Birecki

 

 

 

 

2007 © Starostwo Powiatowe w Kluczborku